AGROKLASTERLAR FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MEHNAT RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH

Авторы

  • Махпубахон Кобулова Автор

Ключевые слова:

mehnat samaradorligi, mehnat sarfi, integratsiya, mehnat resurslari, mehnat unumdorligi, ishlab chiqarish, klaster, qishloq xo‘jaligi, strategiya, tarmoqlar rivojlanishi, mehnat potensiali

Аннотация

Maqolada qishloq xo’jaligi klasterlarida mehnat resurslaridan samarali foydalanish masalalari ko'rib chiqildi. Har qanday faoliyat turidagi samaradorlik pirovard natijada vaqt bilan o’lchanadi, vaqt mahsulot birligini yoki xizmatlar birligini ishlab chiqarishga sarflanadi. Bunda mahsulot va xizmatlar sifatiga qo’yiladigan talablarga katta e’tibor beriladi

Библиографические ссылки

O’zbekiston respublikasi Prezidentining “O’zbekiston respublikasi qishloq xo’jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo’ljallangan strategiyasini tasdiqlash to’g’risida”gi PF-5853-sonli farmoni. Toshkent 2019 yil 23 oktyabr

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022 yildagi PF 60-son farmoni “2022-2026 yillarga mo’ljallangan yangi O’zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasi farmoni.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 9-apreldagi “Davlat boshqaruvining ochiqligi va shaffofligini ta’minlash hamda mamlakatning statistika salohiyatini oshirish yuzasidan qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi.PQ–4273-son qarori// 11.04.2019-yil.

А.В.Турьянский, В.Л.Аничин. Сельскохозяйственная кооперация и агропромышленная интеграция. Учебное пособие. 2-е изд. испр. и доп. - Белгород: Издательство БелГСХА, 2010. – 125 с.

Р. Хакимов. Агросаноат мажмуаси иқтисодиѐти. Дарслик. – Т.: ТДИУ, 2009. – 19 б.

O.Shermatov, B.Nosirov, R.Imomov, M.Qobulova. Problems of effective usage of lands in agriculture for ensuring food security. South Asian Journal of Marketing & Management research, 10 (4), p. 71-76. https://saarj.com/wp-content/uploads/special-issue/sajmmr/2020/SAJMMR-APRIL-2020-SPECIAL-ISSUE.pdf.

М.Я.Қобулова. Агросаноат интеграциясини ривожлантиришда кадрлар салохиятидан самарали фойдаланиш. “Иқтисодиётда инновациялар” журнали. ISSN 2181-9491. №8 (2020). 86-94-бет. http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2020-8

Шерматов О.А, Кабулова М.Я.Экономическая эффективность в оценке критериев и показателей в сельском хозяйстве. Актуальная наука. Международный научний журнал. ISSN 2587-9022.№10(27) 2019 г

Kobulova Mahpubahon Yakibovna, Jurayeva Maftunahon Alisher qizi, Managing the use of labor potential in the development of ntegration processes. Galaxy international interdisciplinary research journal (giirj) issn (e): 2347-6915 Vol. 10, Issue 6, June (2022).India-136118 https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/2196

Kobulova Mahpubahon Yakibovna, Ismatova Nigora Maxamadamin qizi, Use and management of human resources for the development of agro-industrial integration. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities. ISSN NO:2720-4030 Volume 7, June, 2022. Polsha. https://periodica.com. https://periodica.org/index.php/journal/article/view/145

Kobulova Mahpubahon Yakibovna, Sobirova Munavvarxon Qaxramonjonovna. Organizational economic foundations of sustainabledevelopment of agroclusters. Fars Int J Edu Soc Sci Hum 1(1); 2022; Volume-1| Issue-1| 2022 Research Article. https://doi.org/10.5281/zenodo. 7219600. Philippines 3500. https://farspublishers.org/index.php/ijessh/article/view/20

, Atajanova Rahatoy Dilmurodovna. AQXAI. Magistr akademik darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. 2022 y.

O’zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi ma’lumotlari asosida tuzilgan.

Davlat statistika qo‘mitasi rasmiy veb-sayti: https://stat.uz/.

Andijon statistika qo‘mitasi rasmiy sayti: Andstat.uz

Загрузки

Опубликован

2024-06-21

Как цитировать

AGROKLASTERLAR FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MEHNAT RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH. (2024). Научно-технический журнал «Машиностроение», 1(1), 216-223. https://journal.andmiedu.uz/index.php/mashinasozlik/article/view/59

Похожие статьи

1-10 из 24

Вы также можете начать расширеннвй поиск похожих статей для этой статьи.